{{news==1?'创建团队':"Team"}}

{{news==1?'王明贤:山中天艺术中心馆长':"Wang Mingxian: Curator of shanzhongtian Art Center"}}

{{news==1?'王渌雨岍:十点睡觉艺术空间创始人':"Wang Luyuqian: Founder of ten o'clock sleeping art space"}}

{{news==1?'吴钰歆:山中天艺术中心品牌总监':"Wu Yuxin: Brand director of shanzhongtian Art Center"}}

{{news==1?'宇工 ':"Yugong"}}

{{news==1?'许美金':"Yu: US $Xu"}}

Vanessa xu

Catherine xu

耿梦黎

Ian Guo